REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ZIKOAPTEKA.PL

 1. Postanowienia ogólne
  • Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ziko Apteka Sp. z o.o., ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków KRS: 0000256037, NIP: 6782977320, REGON: 120228256, telefon kontaktowy: 12/687-57-47; adres e-mail: bok@ziko.pl, strona internetowa www.zikoapteka.pl, ustanawia niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuję się do jego stosowania.
  • Regulamin określa rodzaje i zakres Świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług, w tym wymagania techniczne, zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o Świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki przesyłania informacji marketingowych i handlowych oraz sposób rozstrzygania reklamacji.
  • Użytkownik, który planuje korzystać z Serwisu dostępnego pod adresem: www.zikoapteka.pl, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług oraz przestrzegania jego postanowień przez cały okres korzystania z tych Usług.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu zikoapteka.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Definicje

  Pojęcia zastosowane w Regulaminie należy rozumieć w sposób następujący:

  • Chat – usługa udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu zikoapteka.pl, polegająca na udzielaniu informacji Użytkownikowi przy wykorzystaniu komunikatora dostępnego na stronie internetowej www.zikoapteka.pl.
  • Formularz kontaktowy – Usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, umożliwiająca przesłanie Usługodawcy przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie zikoapteka.pl.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Serwisu zikoapteka.pl.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Serwis – strona www publikowana w sieci Internet przez Usługodawcę, dostępna pod adresem www.zikoapteka.pl
  • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
  • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
  • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą oraz Użytkownikiem o świadczenie którejkolwiek z Usług drogą elektroniczną.
  • Usługa – usługa lub usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, opisane w części
   III Regulaminu.
  • Usługodawca – prowadzący działalność pod nazwą: Ziko Apteka Sp. z o.o., ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków KRS: 0000256037, NIP: 6782977320, REGON: 120228256
  • Ustawa – Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Użytkownik/Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Użytkownikiem jest również podmiot, który zamówi Świadczenie określonych Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w treści Regulaminu.
 3. Rodzaje i zakres Świadczonych usług drogą elektroniczną

  Usługodawca świadczy nieodpłatnie Usługi drogą elektroniczną w zakresie:

  • Chat,
  • Formularz kontaktowy,
 4. Wymaganie techniczne
  • W celu prawidłowego korzystania z Usług przez Użytkownika niezbędne są:
   • komputer (np. PC, Mac) lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
   • przeglądarka internetowa Internet Explorer 7.0 (lub nowsza) albo Mozilla Firefox 3.6 (lub nowsza), albo Opera, Google Chrom, obsługująca pliki Cookies, JavaScript oraz Adobe Flash Player (dla niektórych treści),
   • posiadanie adresu poczty elektronicznej e-mail.
  • Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do:
   • korzystania Serwisu oraz Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
   • nie zamieszczania w Serwisie treści naruszających prawo lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, naruszających prawa albo dobra osobiste osób trzecich, w tym nie przesyłania tego typu treści za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy oraz Chat,
   • podawania prawdziwych, pełnych i poprawnych danych osobowych,
   • używania legalnego oprogramowania, w tym aktualizowanego regularnie oprogramowania antywirusowego.
 5. Polityka Prywatności
  • Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkownika?

   Administratorem danych osobowych Użytkownika, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach korzystania z danych w Serwisie zikoapteka.pl jest Ziko Apteka Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków KRS: 0000256037, NIP: 6782977320, REGON: 120228256, (dalej „Administrator”).

  • W jaki sposób Użytkownik możesz skontaktować się z Administratorem?

   We wszelkich sprawach dotyczących korzystania przez Administratora z danych osobowych Użytkownika, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem :

   • wysyłając e-mail na adres: bok@ziko.pl,
   • telefonicznie: 12/687-57-47,
   • wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy lub chat dostępny w serwisie: zikoapteka.pl,
   • korespondencyjnie pisząc na adres: Ziko Apteka Sp. z o.o., ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków.
  • Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkownika?

   Przede wszystkim Administrator korzysta z danych pozyskanych bezpośrednio od Użytkownika w trakcie kontaktu za pośrednictwem Serwisu (w tym formularza kontaktowego oraz chat), czy z wykorzystaniem poczty elektronicznej, korespondencji tradycyjnej lub kontaktów telefonicznych.

  • Jakie dane Użytkownika przetwarza Administrator?

   Szanując prywatność Użytkowników, Administrator korzysta wyłącznie minimalnego zakresu danych osobowych Użytkownika, które są mu niezbędne do prawidłowej komunikacji i świadczenia usług na najwyższym możliwym poziomie. Będą to dane:

   • imię i nazwisko Użytkownika, o ile Użytkownik te dane zechce podać,
   • numer telefonu/faxu, o ile Użytkownik poda je Administratorowi dla usprawnienia kontaktu,
   • adres e-mail Użytkownika, o ile Użytkownik poda go do kontaktu,
   • dane Użytkownika wynikające z treści korespondencji lub komunikacji z Administratorem,
   • IP urządzenia Użytkownika, z którego korzysta, odwiedzając Serwis,
   • dane analityczne dotyczące ruchu w Serwisie, o ile Użytkownik wyraził zgodę na cookies.
  • W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo Administrator Danych Osobowych będzie korzystał z danych Użytkownika?

   Z danych osobowych Użytkownika Administrator korzysta zgodnie z RODO oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Cel i zakres przetwarzania danych Użytkownika zależy od rodzaju aktywności, jaką Użytkownik podjął w kontaktach z Administratorem oraz podstawy prawnej, na jakiej dochodzi do tego przetwarzania – zawarcie i realizacja umowy, bądź czynności podjęte na wniosek Użytkownika w celu zawarcia umowy, zgoda Użytkownika na przetwarzanie, uzasadniony interes prawny Administratora.

  • Szczegółowe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności.
 6. Pliki cookies
  • Usługodawca stosuje w Serwisie pliki cookies do gromadzenia danych, aby ułatwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, zapewnić bezpieczeństwo, lepiej dopasować treści do potrzeb Użytkownika i jego zainteresowań oraz w celu analizy ruchu oraz w celach, jak również celach statystycznych.
  • Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika pozyskanych w oparciu o pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu zikoapteka.pl następuje na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika, a pozostałe na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora.
  • Użytkownik może wycofać zgodę na pliki cookies w dowolnym momencie bez podania przyczyny, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.
  • Zablokowanie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies nie blokuje w całości możliwości korzystania z Usług, jednakże może je znacznie ograniczyć.
  • Szczegółowe postanowienia w zakresie stosowania w Serwisie przez Usługodawcę plików cookies zostały opisane w Polityce Cookies.
 7. Prawo autorskie

  Treści umieszczone Serwisie, w tym znaki towarowe, logotypy, znaki graficzne, teksty, zdjęcia, filmy, materiały informacyjne oraz inne utwory plastyczne dostępne w Serwisie zikoapteka.pl są chronione prawem autorskim i nie mogą być zmieniane czy uzupełniane, chyba że właściciel Serwisu wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 8. Zawieranie i odstępowanie od umowy
  • Umowa na świadczenie usług, o których mowa w części III niniejszego Regulaminu, zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem każdorazowo z chwilą wejścia przez Użytkownika do Serwisu zikoapteka.pl i skorzystania z Usług.
  • Umowa, o których mowa w części VIII ust. 1 niniejszego Regulaminu powyżej, ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Serwisu i zaprzestania z korzystania z Usług przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Użytkownika oraz Usługodawcy.
 9. Reklamacje
  • Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w zakresie Usług i Umowy.
  • Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie i z wykorzystaniem kanału komunikacji wskazanego przez Użytkownika.
  • Jeżeli Użytkownik nie wskaże w treści reklamacji w jaki formie i w jaki sposób ma być udzielona odpowiedź, przyznaje się, że odpowiedzi udziela się na piśmie przesyłając drogą pocztową lub w formie dokumentowej przesyłając na adres poczty elektronicznej Użytkownika, zgodnie postanowieniami części IX ust. 10 Regulaminu poniżej.
  • Zgłoszenia reklamacyjne, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Użytkownika przez Usługodawcę nie zostaną rozpatrzone.
  • Zgłoszenie reklamacyjne, które uniemożliwia pełną identyfikację Użytkownika lub przedmiotu reklamacji zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od uzupełnieniu braków formalnych przez Użytkownika, dokonanych na wezwanie Usługodawcy.
  • Usługodawca zobowiązany jest wezwać Użytkownika do usunięcia braków formalnych w treści zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
  • Usługodawca rozstrzyga przedmiot reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania skutecznej reklamacji od Użytkownika. W treści rozstrzygnięcia Usługodawca udziela Użytkownikowi konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji.
  • W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji Użytkownikowi zostanie wskazany proponowany przez Usługodawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji.
  • W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Usługodawcę, Użytkownikowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
  • O rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Usługodawca udziela Użytkownikowi odpowiedzi w formie:
   • pisemnej, korespondencyjnie na adres Użytkownika wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, z zastrzeżeniem, że formą wiążącą dla Usługodawcy jest wskazana przez Użytkownika zgodnie z częścią IX Regulaminu ust. 2,
   • elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, z zastrzeżeniem, że formą wiążącą dla Usługodawcy jest wskazana przez Użytkownika zgodnie z częścią IX Regulaminu ust. 2.
 10. Postanowienia końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
  • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy Użytkownikiem jest Konsument.
  • Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:
   • zmiana otoczenia prawnego – zmiana obowiązujących przepisów lub wprowadzenie nowych,
   • wydanie przez uprawniony organ Państwa decyzji administracyjnej, wyroku lub rekomendacji w zakresie jakim wiążą one Usługodawcę w odniesieniu do świadczonych przez niego Usług,
   • zmiana w Usługach świadczonych przez Usługodawcę, wynikająca z rozszerzenia lub zawężenia świadczonych w Serwisie zikoapteka.pl Usług.
  • Usługodawca zawiadamia Użytkownika o proponowanych zmianach w niniejszym Regulaminie wraz z ich wskazaniem i udostępnieniem treści nowego Regulaminu poprzez:
   • opublikowanie w Serwisie nie później niż na 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu,
   • wysłanie wiadomości elektronicznej, nie później niż na 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu, na adres e-mail podany przez Użytkownika, który zawarł Umowę z Usługodawcą.
  • Wobec proponowanych zmian w Regulaminie Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie oświadczenia na adres korespondencyjny lub e-mailowy Usługodawcy wskazany w części V Regulaminu ust.2 lub zaprzestając korzystania z Serwisu zikoapteka.pl.
  • W przypadku braku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika w terminie do wejścia w życie zmian Regulaminu wskazanym przez Usługodawcę, Użytkownika wiąże zmieniony Regulamin.
  • Regulamin obowiązuje od dnia 21 grudnia 2020 roku.